fbpx

Ledarskapsutveckling

För att leda andra bör du lära känna dig själv bättre! En klok och förnuftig chef vet vad hen känner, så för att leda andra bör du ta reda på och utveckla din självkännedom! Andra viktiga egenskaper är självinsikt och mod. Om du vet vilka styrkor och begränsningar du har, kan du hantera alla krav på ett bättre och annat sätt.

Ledarskapscoaching

En bra chef bedriver både ledarskap och chefskap.
Det finns så klart vissa faktorer som är direkt kopplade till förutsättningen för att du ska kunna vara en bra chef, exempelvis regler, ekonomi och förordningar, men också egenskaper och förutsättningar som kommer inifrån dig själv.

Självkännedom: är förståelsen för mina beteenden; vad jag tycker om, hur jag är som person etc.

Självinsikt: är förståelsen för hur mina beteenden kan upplevas och hur de kan påverka teamets deltagare och vår gemensamma väg till målet.

Så genom att öka vår medvetenhet om vad som händer inom- och runt oss når vi alltså självinsikt. Det är självinsikt som ger oss möjligheten till medvetna val i livet och våra relationer. Det ger oss mer kontroll och vi känner mindre stress, vilket ger oss en större trygghetskänsla i slutänden.
Ledarskap handlar om HUR arbetet utförs och chefskapet om VAD som ska göras.

Den positiva effekten av coaching i företagsvärlden får allt mer stöd i forskningen!

”Nöjda medarbetare ger nöjda kunder som ger nöjda ägare!” //Richard Branson
Det finns bla två forskningsstudier, 2013 ICF Organizational Coaching Study och ICF Global Coaching Client Study från 2009, som visar på att coaching stärker företag. Vid dessa studier fokuserade forskarna främst på de mjuka värdena, ex mognad, engagemang, attityd etc.

Andra studier visar också på att företag som investerar i coaching faktiskt får tillbaka investeringen flera gånger om. Detta genom att dess positiva effekter syns inom flera områden:
 • Ledarskapet utvecklades
 • Effektiviteten ökade bland medarbetarna
 • Ett ökat engagemang bland medarbetarna
 • Ett ökat samt bättre samarbete inom teamen
 • Minskad stress bland medarbetarna
 • Personalomsättningen minskade

Tyvärr finns det idag många chefer och ledare som

 • Har utmaningar att styra processen
 • känner sig stressade - har svårt för att reflektera
 • Har utmaningar i att motivera sina medarbetare
 • Känner och/eller har dubbla lojaliteter
 • Ifrågasätter sitt ledarskap och/eller ledarkompetens
 • Känner ett motstånd över att öppna sig
 • känner sig ensamma
Att ta hjälp av en coach
både för sin egen del och för medarbetarna
bidrar till öppenhet och samarbete i organisationen!

Via mål och mätbarhet - GROW

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Att få andra att växa och vilja är en av grundstenarna i coaching. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin. En coach lägger aldrig sina egna värderingar i ett coaching samtal, här utgår man endast från klientens värderingar. Dess huvudsakliga syfte är att bana väg för måluppfyllelse, ökad prestation, lärande och/eller personlig och yrkesmässig utveckling.

Den coachstruktur jag använder mig av är GROW-modellen (Goal-Reality-Options-Will/Way Forward). Den går att applicera på både korta- och långsiktiga mål oavsett område.

Nyckeln till Ledande Kunskap

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

En coach hjälper individer/grupper att: 

 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo. 
 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
 • Framtidsfokusera och lösa utmaningar.
 • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål/visioner.

​​​​​​​Coaching passar dig som:

 • Vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre.
 • Vill förändra en del i ditt liv.
 • Har ambitioner både i jobbet och privat, som tycker att båda delarna är lika viktiga.

Coaching för friskvård och arbetsmiljö!

”Jag är ju inte sjuk, jag vet ju bara inte vad jag vill?”
För att främja en god arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall orsakad av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön, finns idag föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Föreskriften heter AFS 2015:4 och innehåller regler hur det systematiskt arbetsmiljöarbetet skall bedrivas. Det står bland annat.

"Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökar risken för ohälsa i form av sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggproblem och depression. Risken för stressreaktioner ökar också, vilket påverkar medarbetares koncentration, minne, problemlösning och beslutsfattande negativt. Därför är brister i arbetsmiljön inte bara negativt för individerna som drabbas, utan också för verksamheten och samhället i stort."

Det är arbetsgivaren som har ansvar över att bedriva ett systematiskt miljöarbete. I det arbetet är förebyggande friskvård en god hjälp! Vissa personalvårdsförmåner är skattefria. För att förmånen ska vara skattefri behöver förmånen vara av mindre värde och erbjudas till hela personalen.
När det gäller alternativa behandlingsmetoder gör Skatteverket ingen vetenskaplig bedömning om nyttan av metoden. Det är i första hand du som arbetsgivare som har att bedöma om en metod eller aktivitet är friskvård för den anställde. Du avgör också vilka metoder och aktiviteter som du vill bekosta för de anställda. Coaching som stresshantering och mental träning är avdragsgill. Läs mer på Skatteverket om olika förmåner.

Varför inte ge era anställda en möjlighet att träffa en coach, för att ge dem en dos motivation vår och höst, dessutom som ett led i en förebyggande friskvård?! Lönsamt ur hälsosynpunkt, som att sponsra träning och kostprogram!!

Ledarskapsutvecklande uppstart

En coachingsprocess inleds alltid med att vi sätter ramen för vårt samarbete. Vad som är viktigt för dig just nu och hur du vill använda coachingen. Tillsammans går vi också igenom en del förberedande dokument. I det ingår en sk coachingöverenskommelse, ett avtal där riktlinjer, syfte och förväntningar har sats på pränt. Vi går igenom ledarskaps- och/eller livshjulet som är ett verktyg för att värdera kvalitetsnivån på de olika områden som finns i ditt liv. Genom denna utvärdering blir du mer klar över vilka delar som du är nöjd med och vars inledande fokus bör sättas. Vi tittar också på dina värderingar, dvs de värden som motiverar dig till handling, de som är energin bakom att nå målet.

Här kan du se några skillnader på olika metoder

 • Coaching; Personorienterat där coachen är en partner, Klienten har ansvaret och lösningen-man utgår från klientens värderingar och verklighetsuppfattning, Man tittar bara framåt, Diplom/certifieringsutbildning.
 • Terapi; Personorienterat där terapeuten är experten, Behandling, Man tittar både bakåt och framåt, Man delar ansvar och lösning, Akademisk utbildning.
 • Mentorskap; Uppgiftsorienterat där mentorn är en partner, Rådgivande, Man delar ansvar och lösning, Ingen formell utbildning för själva rollen.
Om du känner dig osäker

Boka ett info möte i 15 min

Bekanta dig med mig innan du bestämmer dig!
Boka en tid direkt

Validering och certifiering

Jag har genomgången ACTP utbildning (Accredited Coach Training Program) 173 utbildningstimmar inkl. påbyggnadsutbildningen Diplomerad Ledarskapscoach via Akademi Coachstjärnan AB.
Sedan mars 2021 är jag certifierad coach på PCC nivå.
Som medlem i ICF Global följer jag de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) satt upp gällande coachkompetenser och etik. Här en kan du läsa mer i detalj om mina certifieringar.

Priser vid ledarskapsutveckling och coachning

Enligt offert.

Jag tillhandahåller skräddarsydda lösningar utifrån personen/gruppen, behov och önskemål.

Paketpris samt årsabonnemang kan erbjudas.
closemenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram