fbpx

Lyckoamulett / Talisman

2018-01-30

Nu är Lyckoamuletterna färdiga för laddning!

En Lyckoamulett / Talisman är ett föremål som kan laddas med specifika egenskaper och som ska ge beskydd eller skänka lycka till ägaren. Från tidens begynnelse och genom hela historien har det på alla kontinenter och i nästan varje kultur konstaterats att Amuletter använts. Ofta laddade med ett syfte som den är avsett att representera. De krafter som beskrivs av föremålet bör vara i exakt harmoni med dem du vill locka, och ju mer exakt symbolismen desto lättare är det att locka den här kraften.

Den här Amuletten har Livets Träd utstansat, med rötterna i jorden och grenarna utsträckta mot solen och himlavalvet, omgärdad med bokstäver i runskrift som står för bla. rikedom, glädje, behov etc.

Du kan beställa en Amulett till dig själv, ge bort den till någon annan eller till din bostad. Den är dock väldigt personlig så den bör inte tas på av andra människor, deras energi överförs då till den och kraften kan gå förlorad.

Ge din Talisman en specifik uppgift!

Du berättar för mig vilken önskan/önskningar och vad du vill uppnå med din amulett. Jag laddar din amulett med den intention som du har och det är det som ger den sin specifika energi och uppgift. 

Sedan ger du den uppmärksamhet, bär den nära, pratar med den på ett positivt sätt och upprepar det den är laddad med. Glömmer du bort din amulett så försvagas den. För att den ska vara kraftfull bör den inte laddas med mer än tre önskningar.

Livets Träd kommer med ett halsband som går att plocka bort. Hur länge den är aktiverad och fungerar är svårt att svara på, ibland använder den all sin kraft på en gång, ibland pytsar den ut lite i taget och det händer, att den inte fungerar alls. Varför, är svårt att veta. Den kan dock bara göra gott i ditt liv!

Jag laddar din Amulett med den intention/önskan som du har och det är det som ger den sin specifika energi och uppgift. Du kan ge bort den till någon annan eller till ditt boende. Göm den då utom räckhåll. Den är väldigt personlig så den bör inte tas på av andra människor, deras energi överförs då till den och kraften kan gå förlorad.

Här kan du beställ din talisman

Beställa talisman

A talisman is an object that can be charged with specifik properties that offers protection and bring good luck to the possessor.

From the beginning of time and throughout history, it has been found on all continents and in almost every culture that amulets have been used. Often charged with a purpose which it is intended to represent. The forces depicted by the item should be in exact harmony with those you wish to attract, and the more exact the symbolism, the easier it is to attract said force.

This Talisman has tarnished the tree of life, with its roots in the ground and its branches stretched out against the sun and the sky, surrounded by letters in runic that stand for ex. wealth, joy, needs etc.

You can order an Amulette to yourself, give it to someone else or to your home. However, it is very personal, so it should not be touched by other people, their energy is then transferred to it and the power can be lost.

Tell me what wish / wishes and what you want to achieve with your Talisman and I charge your Talisman with the intention you have and that’s what gives it its specific energy and task. Then you pay it attention, carry it close, talk to it in a positive way and repeat what it’s charged with. If you forget your Talisman, it will weaken it. In order for it to be powerful it should not be charged with more than three wishes.

How long it’s enabled and working is hard to answer, sometimes it uses all its power at once, sometimes it pours it out a bit at a time and it does not work at all. Why it´s so is hard to tell. But it can only do good!

For now, only shipping in Sweden.

closemenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram