fbpx

Lag & Etik

2022-05-03

för Hypnos och andra KAM tjänster

Det behövs lagar, regler och normer för patientsäkerheten, det hoppas jag att vi alla är överens om, men alla är ju som bekant inte lika självklara.
Med stöd av bla. den juridik kurs jag har gått, med anledning av mitt medlemskap i International Hypnotists Guild, kommer jag här att förklara vad lagen säger, om etik samt min egen inställning kring detta område.

Först och främst, KAM står för Komplementära och Alternativa Metoder och är en av två huvudtyper av tjänster inom hälso- och sjukvård, den andra är traditionella tjänster som ingår i etablerad vårdutövning. KAM-tjänster erbjuds utanför etablerad vårdutövning.

I Sverige definieras KAM tjänsterna som medicinska diagnos- och behandlingsmetoder som inte lärs ut på grundutbildningarna till legitimerade vårdyrken. Exempel på detta är akupunktur, tapping, Havening Techniques, experimentell hypnos, NeuroLingvistisk Programmering (NLP) med mera. Det finns inga fasta gränser mellan KAM och den konventionella medicinen. När KAM-metoder börjar erbjudas (integreras) regelmässigt ihop med etablerad vårdutövning kallas det integrativ medicin, akupunktur är ett exempel.

Skyddade titlar

Det finns 21 yrkestitlar reglerade och skyddade i lagen. Några ex. är läkare, sjuksköterska, optiker, fysioterapeut, psykolog, tandhygienist etc.

Jurist är inte en skyddad titel, som man skulle kunna tro, utan vem som helst får kalla sig jurist utan någon som helst utbildning, kompetens eller kontroll.

Ordet terapeut betyder tjänare, vårdare/behandlare eller betjänt, och är inte en titel, vilket betyder att vem som helst kan anta och utge sig för att vara terapeut.
Det man bör se upp med är vad som finns/sätts framför ordet terapeut, ex psyko blir psykoterapeut som således är skyddad titel. Sätter du istället ex KBT (eller annat substantiv) framför, så indikerar det en metod, alkohol(terapeut) skulle betyda vad som ska behandlas. Ordet hypnos indikerar varken metod eller problem utan kan mer ses som ett samlingsnamn för olika typer av metoder.


Vad säger då lagen om ex hypnos?

Det här är väldigt intressant! För det finns dom som säger att hypnos är olagligt, om man inte utövar sk. klinisk hypnos. Men det här är det som faktiskt gäller.

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 §   Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
   1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
   2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
   3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
   4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
   5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
   6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
   7. prova ut kontaktlinser.

Så som 5 kap. 1 § patientsäkerhetslagen är utformad i dag inryms inte psykiska sjukdomar i den uppräkning av diagnoser som reglerar vad man inte får behandla om man inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonal.

“Man får erbjuda komplementära, alternativa och integrativa tjänster” / Socialstyrelsen.

Så hypnos är lagligt för alla att utföra utom vid de undantag av listan ovan, samt specifikt som bedövning för att undersöka eller behandla någon, varvid det krävs legitimerad kompetens. Det krävs också tillstånd för att utöva scenhypnos.

En utmaning med lagstiftning kring hypnos är att det är ett tillstånd som inte går att bevisa att någon har varit satt i. Man undersöker heller aldrig en klient under hypnos och man behandlar eller påstår sig inte behandla ett tillstånd utan det används mer som ex symptomlindring och effektv hjälp vid problemlösning.

Det är ytterst ovanligt att komplementära och alternativa verksamheter blir anmälda och dömda. Vem vet, det kanske beror på att de allra flesta klienterna är nöjda med resultatet?

”Det är inte förbjudet att använda och utöva hypnos eller annan komplementär metod
så länge man inte utger sig för att kunna behandla och bota svåra sjukdomar som ex cancer med metoden.”


Fördelar & nackdelar

Fördelen med etablerad vård är att den följer ett genomtänkt regelverk som ser till att den vård som tillhandahålls är kunskapsbaserad, vetenskapligt validerad och att journaler förs får långsiktig behandlingsuppföljning och ansvarstydlighet.

Nackdelen är att om en patient inte blir hjälpt av de metoder som passerat detta nålsöga, så är man utanför såväl subventioner som regelverk.

Fördelen med komplementär och alternativ vård är att patienten kan hitta metoder som passar deras livssyn, som kan ha mindre tyngdpunkt på kemiska interventioner och mer på ett holistiskt tänkande.

Nackdelen är att denna vård inte är subventionerad, det finns inget centralt ansvar annat än det mellan patienten och utövaren och det är upp till patienten att informera sig om metodernas verkningsgrad och bakgrund. Patienten måste också själv informera sig om vilken grad av tystnadsplikt och ansvarstagande behandlaren tillhandahåller.


Kvacksalveri

Ibland dyker uttrycket kvacksalvare upp, ofta i sammanhang där olika komplementära eller alternativa metoder erbjuds. Kvacksalveri har tidigare varit en brottsrubricering i svensk lagstiftning, förbudet kvarstår men termen kvacksalveri används inte längre i lagtexten. Det som tidigare kallades kvacksalverilagen, är idag vår patientsäkerhetslag.

Kvacksalveri anses vara en benämning på att ”utan erforderliga kunskaper ge verkningslösa eller farliga medicinska eller påstått medicinska behandlingar”. En person som utan behörighet utövar medicinsk verksamhet som är reserverad för legitimerade yrkesutövare som läkare, tandläkare osv. kallades då för kvacksalvare.

I vidare bemärkelse har ordet kommit att användas i betydelsen att utan kunskaper och utbildning utföra arbetsuppgifter, eller inkomma med åsikter, inom områden som kräver formell kompetens såsom att ställa en diagnos, rådgöra kring medicinering eller utlova behandling för reglerade symptom som smärta, epilepsi, cancer eller kontaktlinser.

Förbud mot sk kvacksalveri kan vara problematiskt, eftersom individer i ett fritt samhälle kan anses ha rätt att betala för behandlingar som de önskar få, även om dessa inte har vetenskapligt stöd.

Grigorij Rasputin

Vad är lag och vad är etik?

Sveriges riksdag stiftar lagar och lagar har rättslig påföljd.
En regel kan vara vad som helst i ett sammanhang och har andra konsekvenser.
En norm är en oskriven regel i ett sammanhang och har ofta sociala konsekvenser.
Etik är inte reglerat i lagar, regler eller normer från Socialstyrelsen, det är upp till utövarens personliga goda omdöme i varje situation.

Generellt sett så är etiska regler ett komplement till lagar och regler som tydliggör för såväl utövare som patient eller klient vad som gäller.
Det finns många branschorganisationer som erbjuder etiska regler, jag följer ex ICF (International Coaching Federation), International Hypnotists Guild och Mediumförbundet.


Om man är missnöjd

Jag anser att man alltid i första hand ska vända sig till utövaren, det borde finnas ett intresse från bådas håll att vilja ställa tillrätta det som nu anses blivit tokigt eller fel.

Om det av någon anledning inte fungerar och du vill klaga på en legitimerad psykolog som betett sig illa gör du det till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Psykologen kan få en erinran, varning eller, i värsta fall, legitimationen indragen.

Vill du klaga på en coach eller andra terapeuter som inte är legitimerade av Socialstyrelsen vänder du dig till Allmänna Reklamationsnämnden och det är då konsumenttjänstlagen som tillämpas.

Om ärendet behöver tas till högre instans; är det ett av staten legitimerat människovårdande yrke som läkare, psykiater, psykolog, psykoterapeut – så gäller offentlig rätt.

Är det ett fall av en av staten icke legitimerad individ eller företag som hypnoscoach, akupunktör, massage terapeut eller medium – så gäller civilrätt.


Och då är frågan, vad är min inställning till detta?

Först och främst så tycker jag om ordning och reda. Jag gillar att det finns lagar och regler att följa, patientsäkerhetslagen syftar till att säkerställa patientens säkerhet vilket är bra och behövs. Det som kan vara svårt är att lagar ofta är otydliga och upp för tolkning av läsaren. Men rätt ska vara rätt, därför satte jag ihop det här inlägget.

• Jag anser att oavsett vad man utövar, läkare, hypnosterapeut etc. så ska man alltid ha personens bästa och behov för ögonen. Därför erbjuder jag bara tjänster jag har kompetens inom och accepterar inte klienter som ligger utanför mitt kompetensområde utan hänvisar alltid en klient vidare när jag uppmärksammar särskilda signaler.

• Det finns inget i livet som heter garantier, därför kan jag heller inte garantera något, jag kan ex. inte veta hur lång tid en klient kan behöva.

• Jag respekterar integritet, visar respekt och är varken dömande eller generaliserande.

Trots att jag egentligen inte lyder under sekretesslagen (min verksamhet lyder inte under Socialstyrelsens insyn), anser jag att det är viktigt att jag alltid arbetar under tystnadsplikt och inte för journaler. Det är något som jag upplyser om på flera ställen på hemsidan och när man bokar en tid hos mig.

För dig som klient är det viktigt att veta att så fort du blir informerad om tystnadsplikt, muntligt eller skriftligt, gäller lagen om sekretess.

Det är mitt ansvar som utövare att känna till de lagar som gäller för de tjänster och produkter jag tillhandahåller. Okunskap är ingen ursäkt i lagens öga.

Jag brinner för människors utveckling, främst i förståelsen för dem själva men även för de människor de möter och de sammanhang de ingår i.

Mitt arbete ger mig möjlighet att möta människor på alla nivåer och situationer, i en hälsofrämjande process.

Med Ljus & Kärlek
Malin

closemenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram